درگذشت اعجاز احمد، نظریه‌پرداز برجسته مارکسیست هندوستان