برگزاری دادگاه عزیز قاسم زاده و برخورد خشونت آمیز با خانواده اش