درخواست وثیقه سنگین جهت آزادی بازداشت شدگان پیرانشهر