جمهوری اسلامی ایران نگران از تضعیف خود در عراق یا انتقام از اسرائیل