فعالیت تبلیغی در گرامیداشت یاد رفقای جانباخته گردان شوان در سنندج