مرگ در ساعت یازدە و سی و پنج دقیقه صبح، در گرامی‌داشت 34مین سالگرد جانباختگان بمباران شیمیایی حلبچه و پیش‌مرگان گردان شوان”