برگزاری مراسم گرامیداشت یاد رفقای گردان شوان در مقر مرکزی کومه له