تداوم تجمع اعتراضی کارگران کارخانه سیمان ممتازان کرمان