ادامه فشارها بر روزنامه‌نگاران و رسانه‌های افغانستان