بیانیه کانون صنفی معلمان در خصوص برگزاری علنی دادگاه های فعالین فرهنگی