اعتراض اهالی روستاهای برز و کمجان نسبت به تخریب محیط زیست