تلاش ماموران رژیم در اشنویه جهت ممانعت ازحضور مردم در روز سیزده بدر