حضور مردم در سراسر ایران برای برپایی مراسم سیزده بدر