فوت یک کارگر سیمبان در کرمانشاه به دلیل برق گرفتگی