از سرگیری اجرای حکم اعدام در ملاء عام،  هراس رژیم از خیزش مردم