جنگ اوکراین، گرسنگی جهانی را شعله ور می کند و ناآرامی های گسترده را آماده می کند