برهم زدن گردهمایی طالبان از سوی فعالان زن در بامیان