تجمع سوسیالیست ها در حمایت از جرج عبدالله در فرانسه