بیانیه شورای کارگران پبمانی نفت بمناسبت فرارسیدن روزجهانی کارگر