بیانیه در اعتراض به اجرای حکم دو تن از اعضای کانون نویسندگان ایران