پیام حزب کمونیست ایران به مناسبت اول ماه مه روز جهانی کارگر