به یاد عزیزانی که ماه‌های اخیر از دست دادیم! (با نگاهی به فلسفه زندگی و مرگ در اشعار ناظم حکمت)