حذف شرکت‌های پیمانکاری خواسته کارگران شهرداری منجیل