حکومت اسلامی ایران، تمام عیار یک حکومت فاشیست و نژادپرست است!