تجمع اعتراضی شهروندان استان چهارمحال و بختیاری در شهرکرد