عصر رو بە نزول جنگها، اما این قصە همچنان ادامە غمگینی دارد!