اعلام تلفات انسانی رزمناو روسیه از سوی مقامات مسکو