زخمی شدن چهار کولبر در مناطق مرزی پاوه، شوشمی و نوسود