تداوم اعتصاب کارگران پروژه ایی نفت

روز سه شنبه 6 اردیبهشت ماه کارگران پروژه‌ای شاغل در پتروشیمی های بوشهر،عسلویه  و کنگان در اعتراض به سطح نازل دستمزدهای خود دست به اعتصاب زدند.

خواسته ‌اصلی  کارگران اعتصابی، همان افزایش حقوق‌ها متناسب با رشد تورم و اجرای نوبت‌کاری  ۲۰ روز کار و ۱۰ روز استراحت می‌باشد.  گفته می شود از روز دوشنبه که اعتصاب کارگران پروژه‌ای آغاز شده است، تعدادی از پیمانکاران و کارفرمایان شرایط کارگران را قبول کرده و با افزایش دستمزد و توافق بر سر نوبت‌کار ۲۰ روز کار و ۱۰ روز استراحت با کارگران قرارداد جدید منعقد کرده‌اند.  سال گذشته نیز کارگران اعتصابی در بیش از ۲۰ استان کشور حول همین خواسته‌ها دست به اعتصاب زدند. این خواسته‌ها چنان فراگیر بود که تعداد کارگاه‌های اعتصاب کننده به بیش از ۱۰۰ کارگاه رسید. اما دولت و کارفرمایان نه تنها در این زمینه اقدامی نکردند، که سعی بر تفرقه اندازی بین کارگران نمودند.