بیانیه سندیکای کارگران فلزکار مکانیک ایران به مناسبت روز جهانی کارگر