اطلاعیه دبیر خانه کمیته مرکزی کومەله درباره دستگیری های شهرستان بانه