فراخوان تاکسی‌داران شیراز به برگزاری تجمع در روز جهانی کارگر