اعتصاب کارگران شرکت “یی. جی .سی”

روز شنبه ۱۰ اردیبهشت ماه کارگران پروژه‌ای شرکت “یی. جی .سی” شاغل در پروژه‌ی مجتمع گاز ” ان. جی. ال 3100″ واقع در منطقه دشت عباس شهرستان دهلران نیز دست به اعتصاب زدند.

برپایه گزارش منشتر شده، کل نیروهای اجرایی و دفتری این پروژه دست به اعتصاب زده‌اند. کارگران پروژه‌ای نفت خواستار افزایش دستمزد و نوبت‌کاری ۲۰ روز کار و ۱۰ روز استراحت هستند.  آنها همچنین خواستار استخدام رسمی از سوی وزارت نفت و کوتاه کردن دست پیمانکاران واسطه می باشند.