قطعنامه مشترک کارگران بانه ، بوکان و سقز بمناسبت روز جهانی کارگر( 1401 )