برگزاری تظاهرات اول ماە مە، روز جهانی کارگر در سوئد