اول مه: مراسمها، راهپیمایی ها و مطالبات کارگران جهان