تجمع  اهالی شهرهای جوشقان قالی و کامو به فعالیت معدن آهن منطقه