مرگ یک کارگر زنِ قناد به علت گیر کردن لباس در دستگاه