پاسخ به نامه کمیته مرکزی کومه له (سازمان کردستان حزب کمونیست ایران) از سوی روند سوسیالیستی کومه له