تجمع  بازنشستگان نیشکر هفت تپه در برابر اداره کار شوش

روز سه شنبه 20 اردیبهشت‌ماه، بازنشستگان نیشکر هفت تپه در چندمین تجمع خود طی یک سال گذشته در برابر اداره کار دست به اعتراض زدند.

بازنشستگان معترض می‌گویند این اداره از اجرای احکام صادره دیوان عدالت اداری در رابطه با سنوات شغلی و مرخصی ذخیره آنها خودداری می‌کند. به گفته آنها رئیس هیات تشخیص این اداره استناد به آرای عمومی دیوان عدالت اداری برای سنوات شغلی و مرخصی ذخیره را فاقد ارزش حقوقی عنوان کرده است. گفتنی است که این اداره بازنشستگان نیشکر هفت تپه را تهدید کرده است در صورت اصرار به کافی بودن مدارک شکایت می‌تواند مانع حضور برخی از شاکیان در جلسه رسیدگی شود.