بازداشت 3 فعال صنفی معلمان در خوزستان

روز پنج شنبه 22 اردیبهشت ماه، پیروز نامی دبیر کل کانون صنفی معلمان خوزستان، علی کروشات عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان خوزستان و حسام کرائی از فعالین صنفی خوزستان در پی مراجعه به پلیس امنیت در خصوص پیگیری وضعیت آقای سیامک چهرازی بازداشت شدند.

بازداشت  آنها در رابطه با فعالیت های صنفی و مطالبه گری آنان در خصوص امور صنفی صورت گرفته است. علی کروشات و پیروز نامی پیشتر نیز در جریان تحصن سراسری معلمان، توسط نهادهای امنیتی استان خوزستان بازداشت شده و پس از مدتی با تودیع قرار وثیقه آزاد شدند. در هفته ها و روزهای اخیر در پی گسترش اعتراضات معلمان در ایران، رژیم به بازداشت گسترده چهره ها و فعالان این صنف روی آورده و از این راه می خواهد این اعتراضات را سکوب کند.