بیانیه سندیکاهای کارگری و بازنشستگان پیرامون اعتراضات اخیر