جلسه وزیران خارجه گروه ۷ درباره تحریم روسیه و کمبود احتمالی غذا در جهان