گرامیداشت یاد جانباختگان بمباران شیمیائی مقرات مرکزی کومه له توسط رژیم عراق