مردم نه فقط علیه گرانی، بلکه خواهان کسب همه حقوق پایمال شده خود هستند