انحلال کمیسیون حقوق بشر در چند سازمان دیگر در افغانستان