تجمع اعتراضی کارگران شرکت بهره برداری نفت و گاز کاورن و مارون