تجمع کارگران پیمانکاری پروژه کمربندی سبز شهرداری اهواز