آسیب دیدگان جنگ ارتجاعی جاری در اوکراین چه کسانی هستند؟