سناریو سازی ابلهانه بر علیه فعالین مدنی محکوم به شکست است